Academiereglement

Dit reglement is van toepassing op alle leerlingen van het Stedelijk Conservatorium Brugge (SCB), ongeacht het type leerling: financierbaar of niet-financierbaar, vrije leerling en ook op ouders van minderjarige leerlingen.

Definities

Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor het SCB, nl. de Gemeenteraad. Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor het dagelijks beheer.

Directeur: de directeur van het SCBof zijn afgevaardigde.

Leerling: de persoon die ingeschreven is aan het SCB en voldoet aan de voorwaarden van het Decreet DKO.

Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben.

Vrije leerling: de persoon die les volgt aan het SCB maar niet voldoet aan de voorwaarden van het Decreet.

Decreet DKO: het “Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, VR 2017 1205 DOC.0470/2BIS ”(datum laatste wijziging 09/O3/2018), verschenen in het Belgisch Staatsblad, publicatie, 2018-05-11.

Artistiek Pedagogisch Project: het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat het schoolbestuur voor de school en haar werking heeft bepaald.

Domein: een artistieke uitdrukkingsvorm in respectievelijk dans, woordkunst-drama en muziek.

Graad: een niveautrap die een horizontale onderverdeling in een langlopende studierichting aanbrengt, bestaande uit een aantal leerjaren. De graden worden aangeduid met de nummers 1 tot en met 4.

Optie: de inhoudelijke invulling van een studierichting die het karakteristieke van de opleiding bepaalt en die bestaat uit een of meer vakken, vastgelegd door de Vlaamse Regering.

Studierichting: een leertraject binnen een domein dat gericht is op het behalen van een bepaalde beroepskwalificatie, het specifieke gedeelte van een bepaalde onderwijskwalificatie of een bepaald leerbewijs.

Vestigingsplaats: gebouw of gebouwencomplex waarin het SCB of een gedeelte ervan gehuisvest is.

Aangetekend: met aangetekende brief, tegen afgifte van een gedateerd ont­vangstbewijs of een gecertificeerde elektronische aangetekende zending.

Artikels

1. Inschrijvingen & Inschrijvingsgelden

1.1 De periode en de plaats van inschrijvingen worden jaarlijks meegedeeld.

1.2 De leerlingen worden ingeschreven vóór 1 oktober van het lopende schooljaar.

1.3 De leerling betaalt het inschrijvingsgeld vastgelegd volgens de ministeriële bepalingen. Inschrijvingsgelden worden betaald per studierichting. De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het wettelijk voorziene inschrijvingsgeld. Leerlingen kunnen pas officieel tot de lessen toegelaten worden nadat ze ingeschreven zijn.

1.4 De betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt uitsluitend via Bancontact.

1.5 Een leerling die gebruik kan maken van het verminderd tarief moet dit bij inschrijving staven met een vereist attest. Indien hij niet beschikt over dit attest bij inschrijving, dient het volledige bedrag betaald te worden. Wanneer hij dit attest kan voorleggen vóór 30 september van het lopende schooljaar, zal het te veel betaalde terugbetaald worden door het schoolbestuur. Na die datum kan geen beroep meer gedaan worden op het recht op vermindering van het inschrijvingsgeld noch op terugbetaling van het te veel betaalde.

1.6 Inschrijvingsgelden kunnen enkel terugbetaald worden bij uitschrijving vóór 1 oktober. In dit geval zal de inrichtende macht 25 Euro van het inschrijvingsgeld behouden als dekking van de administratieve kosten.

1.7 Het inschrijvingsgeld kan ook op een alternatieve wijze betaald worden voor zij die daar recht op hebben, bijvoorbeeld voor dans: sportcheques.

1.8 Naast het officiële inschrijvingsgeld betaalt iedere leerling een jaarlijkse bijdrage voor auteursrecht (aansluiting SEMU). De bedragen worden jaarlijks aangepast en geïndexeerd.

2. Toelatingsvoorwaarden

2.1 De toelatingsvoorwaarden zijn vastgelegd in het Decreet DKO.

2.2 De directeur beslist over het toelaten van vrije leerlingen. Deze leerlingen zijn eveneens onderhevig aan de inschrijvingsmodaliteiten zoals beschreven in artikel 1 (op uitzondering van punt 1.2).

3. Organisatie van de lessen en te volgen vakken

3.1 Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni. De vakantiedagen worden in het begin van het schooljaar meegedeeld. De zaterdag voor elke vakantie is een lesdag. 

3.2 Een lestijd bestaat uit 60 minuten. Voor de individuele vakken krijgen de leerlingen een uur les per groep van 4, 3 of 2 leerlingen. De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders of derden behoudens toelating van de leraar.

3.3 De leerling is verplicht alle vakken te volgen binnen de gekozen studierichting en optie.

3.4 Er wordt niet van leraar veranderd zonder gegronde reden. Een vraag tot verandering van leraar dient duidelijk gemotiveerd te worden en gaat pas in na akkoord van de directeur na overleg met de betrokken leerkrachten.

3.5 Een leerling heeft automatisch recht op een vrijstelling voor een vak als hij dat vak reeds gevolgd heeft en dat kan staven met een attest. Deze vrijstelling geldt voor de duur van de opleiding.  

3.6 De directeur kan, in samenspraak met de betrokken leraars, vrijstelling verlenen voor een vak om pedagogische redenen. Wie hierop aanspraak meent te kunnen maken, dient zijn aanvraag daartoe te staven met een attest. Deze vrijstelling moet elk schooljaar worden vernieuwd.

3.7 Bepaalde vakken kunnen ook in een alternatieve leercontext gevolgd worden. Daarvoor moeten zowel de verenigingen als de leerlingen aan bepaalde voorwaarden voldoen. De nodige documenten zijn beschikbaar op het secretariaat. De aanvraag dient te gebeuren vòòr 15 september van het lopende schooljaar.  

3.8 Het volgen van een extra vak is een gunst voor de leerlingen vanaf de 3de graad. Dit impliceert tot het bereiken van de maximumcapaciteit. De aanvraag dient gemotiveerd te worden door de leerling en gunstig geadviseerd door de leraars van de vakken die de leerling reeds volgt. De aanvragen en/of uitzonderingen worden op directieniveau besproken en beoordeeld. Het studiecurriculum van de voorbije schooljaren is medebepalend voor de uiteindelijke beslissing. De schriftelijke aanvraag moet elk schooljaar vóór 1 oktober worden vernieuwd.

Bij goedkeuring dient de leerling zich strikt aan volgende afspraken te houden: 1) de leerling volgt alle lessen regelmatig, dus, ook voor het extra vak wordt het volledige lespakket gevolgd. 2) De leerling is het volledige lesuur aanwezig voor elk vak. 3) Bij evaluatie dient de inzet en het artistiek niveau voor elk vak duidelijk te zijn.

4. Aanwezigheid – Afwezigheid

4.1 De lessen worden stipt en van begin tot einde bijgewoond. Als de les niet kan worden bijgewoond, brengt de leerling (of brengen de ouders/voogd van de minderjarige leerling) vooraf en via de agenda de leraar(s) op de hoogte. In elk geval moeten de ouders/voogd van de minderjarige leerling altijd de reden van het niet-bijwonen van de les noteren in de agenda op de datum van de les. Na drie opeenvolgende ongewettigde afwezigheden wordt de leerling (of worden de ouders/voogd van de minderjarige leerling) per brief of per mail op de hoogte gebracht.

4.2 Bij elke wettige afwezigheid wordt ook spontaan een attest aan de leraar bezorgd. Wettige afwezigheid is bv. ziekte, doktersbezoek, tandartsbezoek, een verplichte activiteit met de dagschool (schoolreis, bosklas…), zwangerschapsverlof, werk-gerelateerde verplichtingen, … Dergelijke afwezigheid moet gestaafd worden door een schriftelijk bewijs. Let wel: een mail volstaat niet. Voor een wettige afwezigheid waarvoor geen doktersattest, attest van het (leerplicht-) onderwijs of werkgever kan worden afgeleverd, moet een ingevulde verklaring op eer worden ingediend door de leerling of de ouders/voogd van de minderjarige leerling (zie Leerlingenagenda).

4.3 In het kader van de kwaliteitsbewaking zoals beschreven in het Decreet DKO (art. 58, 3) komen leerlingen die 1/3 van de lessen onwettig afwezig zijn niet in aanmerking om op een adequate manier te worden geëvalueerd en zijn bijgevolg niet geslaagd. 

4.4 Een leerling die wegens veelvuldige afwezigheid en/of het niet volgen van een verplicht vak door de verificatie geschorst werd, kan vanaf de datum van de schorsing geen les meer volgen voor alle vakken van de gevolgde optie. Het is voor deze leerling eveneens niet toegelaten om zich het daaropvolgende schooljaar in te schrijven in een hoger jaar met toelatingsperiode. Het jaar overdoen mag wel op voorwaarde dat het wettelijk aantal jaren per graad niet overschreden is.

4.5 Het secretariaat moet onmiddellijk ingelicht worden over iedere wijziging van de contactgegevens evenals het stopzetten van de cursussen. Bij het stopzetten van de cursussen op eigen initiatief, wordt van de ouders of meerderjarige leerling een schriftelijke bevestiging verwacht met opgave van reden.

4.6 Elke afwezigheid van het onderwijzend personeel, wegens ziekte, ongeval of welke andere reden ook, wordt in de hall van het SCB op het infoscherm meegedeeld. De leerlingen worden hiervan per sms op de hoogte gebracht.

4.7 Bij het niet doorgaan van de lessen, om welke reden dan ook, mogen de minderjarige leerlingen waarvan de ouders de keuzemogelijkheid tot toelating hiervoor in de agenda hebben aangekruist en ondertekend, voor het einde van de normale lestijd naar huis. Andere leerlingen melden zich aan op het secretariaat of bij de toezichter.

5. De agenda

5.1 De agenda is het communicatiemiddel tussen de ouders of de volwassen leerling en de school. De leerling brengt de agenda telkens mee om er de inhoud van elke gegeven les, de opdrachten en de te kennen leerstof of te studeren lessen in te noteren. Iedere leerling heeft recht op één gratis exemplaar per schooljaar. De agenda bevat tevens heel wat nuttige informatie zoals: telefoonnummer van de school, nevenactiviteiten, vakantiedagen, lesverplaatsingen, enz.

5.2 Aan de ouders wordt gevraagd de agenda wekelijks na te zien en op de voorziene plaats te ondertekenen.

6. Studiemethode

6.1 De leerlingen dienen nauwgezet de aanwijzingen van de leraar te volgen. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij regelmatig en bij voorkeur dagelijks oefenen.

6.2 Het is wenselijk dat leerlingen thuis ongestoord kunnen oefenen in een aangepaste rustige omgeving.

7. Auteursrecht en reprografie

7.1 De leerlingen respecteren te allen tijde het geldend auteursrecht en de wetgeving op de reprografie. Het schoolbestuur en de directie nemen geen enkele verantwoordelijkheid als deze regel wordt overtreden door leerlingen en/of leraars.

7.2 Op openbare examens en publieke uitvoeringen dienen de originelen van de uitgevoerde en opgevoerde werken aanwezig te zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt zowel bij de leerling als bij de leraar. Ook hier neemt het schoolbestuur en de directie geen enkele verantwoordelijkheid als deze regel wordt overtreden door leerlingen en/of leraars.

7.3 Het schoolbestuur heeft in het kader van de wetgeving rond auteursrecht een contract afgesloten met SEMU. De leerlingen Domein muziek betalen jaarlijks een bijdrage die bij het inschrijvingsgeld gevoegd wordt.

8. Instrumenten

8.1 De leerling moet thuis over een degelijk instrument beschikken. Bij de leraars kunnen geen instrumenten aangekocht worden, maar het is raadzaam zijn/ haar advies in te winnen.

8.2 Huurinstrumenten: voor leerlingen die nog niet onmiddellijk tot een aankoop wensen over te gaan, biedt het schoolbestuur de mogelijkheid om bepaalde instrumenten voor een beperkt aantal jaren te huren. Hiervoor bestaan specifieke contracten met voorwaarden en afspraken. 

9. Uniform Dans

9.1 Om uniformiteit in de kledij binnen de balletklas te garanderen moeten de leerlingen dans hun outfit aankopen bij de vzw van de school (vzw Aubade). 

9.2 Juwelen en sieraden zijn niet toegelaten. Lang haar wordt opgestoken in een knotje.

9.3 De leerlingen moeten vijftien minuten voor het aanvangsuur aanwezig zijn om zich te kunnen omkleden.

10. Gebruik van de infrastructuur van de vestigingsplaats in Brugge Centrum

10.1 Leerlingen kunnen, naargelang de beschikbaarheid van de lokalen, een klas krijgen om te oefenen. Hiervoor meldt men zich vooraf aan op het secretariaat. De leerling die van deze mogelijkheid gebruik maakt is persoonlijk verantwoordelijk voor de eventuele wanorde, schade en/of andere onregelmatigheden, die nadien in de klas vastgesteld worden.

10.2 Leerlingen die systematisch gebruik wensen te maken van de lokalen of het instrumentarium van de school (piano, orgel, slagwerk, harp of klavecimbel), dienen dit schriftelijk aan te vragen bij de directeur. 

10.3 De concertvleugel in de orgelzaal kan enkel gebruikt worden in aanwezigheid van een leraar.

11. Schoolverzekering

11.1 Tijdens schoolactiviteiten en onderweg van en naar de vestigingsplaatsen van het SCB zijn leerlingen gedekt door de schoolverzekering.

11.2 Bij een ongeval wordt het secretariaat of de toezichter onmiddellijk verwittigd en wordt een aangifteformulier afgehaald. Het ingevulde formulier wordt zo snel mogelijk aan het secretariaat terugbezorgd.

12. Gedragscode

12.1 Personen die op geen enkele wijze met de school verbonden zijn, kunnen de toegang tot de school ontzegd worden. Iedereen die de school betreedt, dient de richtlijnen van de personeelsleden strikt op te volgen en een correcte en beleefde houding aan te nemen tegenover dit personeel en de leerlingen.

12.2 Het materiaal van de school en de eigendommen van de leerlingen worden met de nodige eerbied behandeld. Beschadigingen worden gemeld aan het schoolbestuur en moeten vergoed worden. Vandalisme wordt gesanctioneerd.

12.3 De ouders worden verzocht hun kinderen niet te vroeg naar school te sturen. Leerlingen die te vroeg aanwezig zijn, moeten in de wachtzaal (vestigingsplaats Brugge Centrum) of een lokaal aangeduid door de toezichter (vestigingsplaatsen) blijven wachten tot de lessen beginnen.

12.4 Tussen de lessen wordt snel en ordelijk van lokaal gewisseld. Daarbij mogen de andere lessen niet worden verstoord.

12.5 In de lokalen wordt niet gegeten of gedronken. Dit kan enkel buiten of in de wachtzaal. Lege blikken en ander afval worden gedeponeerd in de daarvoor voorziene afvalbakken.

12.6 Tijdens de lessen worden geen gsm’s gebruikt.

12.7 Alle teksten die leerlingen in het SCB  wensen te verspreiden, moeten vooraf ter goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd.

12.8 Op het schooldomein geldt een algemeen rookverbod.

12.9 Aan de leerlingen wordt gevraagd hun boekentassen, rugzakken, instrumenten, enz. niet onbeheerd achter te laten.

12.10 Fietsen, bromfietsen en bakfietsen horen thuis in de fietsenbergplaats in de Palmstraat. Voor bakfietsen en bromfietsen is een speciale ruimte voorbehouden. De fietsenrekken aan de hoofdingang zijn strikt voorbehouden voor personeelsleden. Fietsen in overtreding binnen het schooldomein worden weggenomen.

12.11 Het SCB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of diefstal.

13. Deontologie

13.1 Voor bepaalde vakken waarbij samenwerking noodzakelijk is, wordt de leerling geacht zich verantwoordelijk en loyaal op te stellen.  Zo kan het vroegtijdig afhaken van een individuele leerling de werking van de groep en haar lopende projecten in het gedrang brengen. Alleen om redenen van overmacht is dit aanvaardbaar.

13.2 De leerlingen worden geacht mee te werken aan klasvoorstellingen, schoolpodia, extra-muros-concerten en activiteiten georganiseerd door de school zelf. Verontschuldigingen worden tijdig gemeld.

14. Sancties

14.1 Een sanctie kan worden genomen indien een leerling:

14.1.1  het ordelijk verloop van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt;
14.1.2  de verwezenlijking van het Artistiek Pedagogisch Project van het SCBin het gedrang brengt;
14.1.3  de veiligheid en de hygiëne niet respecteert;
14.1.4  ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;
14.1.5  de naam van het SCB of de waardigheid van het personeel aantast;
14.1.6  het SCB  schade toebrengt.

14.2 Procedure: melding van de feiten aan de leerling of aan de ouders/voogd van minderjarige leerlingen; mogelijke remediëring en opvolging; melding van het resultaat van de remediëring en in gebeurlijk geval het verderzetten van de procedure; sanctionering; melding van de uitgesproken sanctie aan de leerling of aan de ouders/voogd van minderjarige leerlingen en aan het schoolbestuur in geval van de sanctie vermeld onder 14.3.2.

14.3 Sancties:

14.3.1  een vermaning vanwege de directeur, eventueel op voorstel van een personeelslid;
14.3.2  een tijdelijke uitsluiting door de directeur, eventueel op voorstel van een personeelslid;
14.3.3  een definitieve uitsluiting door het College van Burgemeester en Schepenen, op voorstel van de directeur.

15. Evaluatie

15.1 Algemeen 

Binnen het SCB wordt breed en competentiegericht geëvalueerd. Het schoolteam evalueert de mate waarin de leerling de door de overheid vooropgestelde einddoelen heeft bereikt.

Daartoe ontwikkelen en hanteren de leerkrachten transparante, valide en betrouwbare evaluatie-instrumenten die voldoen aan de specifieke evaluatieve behoeften binnen het domein, de graad, de studierichting, de optie en het vak. 

De school ontwikkelt een artistiek-pedagogische visie op evalueren en brengt deze in praktijk door de wijze waarop zij de evaluatieactiviteiten invult, de beoordelingsprocedures bepaalt (samenstelling evaluatiecommisie, wijze van beraadslagen, beoordelingscriteria, waarderingsschaal, enz.) en de inzage in de evaluatie en de feedback organiseert. 

15.2 Definities

Formatieve evaluatie: evaluatie met als doel het optimaliseren en bijsturen van het leerproces. 

Summatieve evaluatie: evaluatie met als doel het meten van het onderwijsresultaat na een leerperiode. 

Jaarresultaat: het totaal van alle summatieve evaluatieresultaten van een schooljaar.

Eindevaluatie: afrondende evaluatieactiviteit (summatief) op het einde van een graad.

Eindresultaat: de totalen van het jaarresultaat en de eindevaluatie samen.

15.3 Toepassing

Binnen het SCB maakt evaluatie integraal deel uit van het leerproces. De competentiegerichtheid van de opleidingen maakt de keuze voor een brede en veelvormige begeleiding van de leertrajecten noodzakelijk. Daarom zoekt het schoolteam naar een evenwichtige en complementaire balans tussen formatieve en summatieve evaluatievormen, die als didactische instrumenten garant kunnen staan voor het gedegen en betrouwbaar realiseren van de leerplandoelen.

In de tussenliggende leerjaren bepaalt het jaarresultaat of de leerling geslaagd of niet geslaagd is. 

Op het einde van elke graad bepaalt het eindresultaat (jaarresultaat + eindevaluatie) of de leerling geslaagd of niet geslaagd is. Het eindresultaat is oriënterend.

De invulling van de eindevaluatie kan variëren naargelang het domein, de graad, de optie, de studierichting en het vak. De eindevaluatie kan doorgaan in publieke of in gesloten zitting, in een examensetting of in de vorm van een optreden, een voorstelling of een andere presentatievorm. 

15.4 Evaluatiefiche

De betrokken leerkrachten bespreken minstens tweemaal per schooljaar met iedere leerling zijn/haar leervorderingen aan de hand van een schriftelijke neerslag. 

15.5 Evaluatieactiviteiten

De leerlingen zijn verplicht deel te nemen aan geplande evaluatieactiviteiten. 

15.6 Certificering

Het SCB reikt van rechtswege erkende studiebewijzen uit conform het Decreet DKO.

Aan de leerling die alle basiscompetenties van een graad (eerste, tweede of derde graad) van een langlopende studierichting heeft verworven, wordt een bewijs van competenties uitgereikt. 

Aan de leerling die alle competenties van een beroepskwalificatie (vierde graad) van een langlopende studierichting heeft verworven, wordt een bewijs van beroepskwalificatie uitgereikt. 

Aan de leerling die een relevant gedeelte van de competenties van een beroepskwalificatie (vierde graad) van een langlopende studierichting heeft verworven, wordt een bewijs van competenties uitgereikt. 

Aan de leerling die alle competenties van een kortlopende studierichting (vierde graad) heeft verworven of een individueel aangepast curriculum heeft gevolgd, wordt een leerbewijs deeltijds kunstonderwijs uitgereikt.

16. Attesten

16.1 Attesten worden conform de richtlijnen van ‘Het Decreet’ opgemaakt.

17. Privacy

17.1 Het schoolbestuur leeft de verplichtingen na die voortvloeien uit de privacywetgeving.

17.2 De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke of reglementaire bepaling en/of indien de leerling of ouder/voogd van de minderjarige leerling hiervoor expliciet zijn/haar toelating heeft gegeven op het inschrijvingsbewijs. 

17.3 Afbeeldingen van leerlingen kunnen worden gepubliceerd en aangewend voor publicitaire doeleinden ten voordele van de werking van het SCB. Door toelating te geven op het inschrijvingsbewijs verklaart een leerling of ouder/voogd van een minderjarige leerling zich akkoord met het gebruik van foto- of beeldmateriaal.

17.4 De leerlingen respecteren te allen tijde de bepalingen zoals opgenomen in de privacyverklaring van het schoolbestuur. Deze privacyverklaring wordt bekendgemaakt via de website van het SCB en is opgemaakt door het schoolbestuur.

18. Vestigingsplaatsen

18.1 Er bestaan specifieke richtlijnen voor al onze vestigingsplaatsen. Die zijn terug te vinden in de leerlingenagenda.

19. Initiatie ingericht door VZW Aubade

19.1 Voor deze leerlingen bestaan specifieke richtlijnen die bij de inschrijving worden overhandigd.

20 Engagementsverklaring (het Decreet DKO, art. 58, 7°)

20.1 Leerlingengegevens:

Leerlingen/ouders houden zich eraan om enkel correcte en actuele gegevens aan het SCB te verstrekken en om de academie op de hoogte te brengen zodra er zich wijzigingen in de leerlingengegevens voordoen. 

20.2 Oudercontacten:
Het SCB organiseert op geregelde tijdstippenoudercontacten. De data worden schriftelijk of via een elektronische drager gecommuniceerd. De ouders en de leerkrachten kunnen op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen. 

20.3 Aanwezigheid:
De leerling en zijn ouders zorgen ervoor dat de leerling elke lesactiviteit bijwoont en op tijd is. In het geval een minderjarige leerling ongewettigd afwezig is, neemt de academie contact op met de ouders.

20.4 Specifieke onderwijsbehoeften:        
Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. In dat geval bezorgt de leerling/ouders aan de directeur alle relevante documenten en informatie met betrekking tot de leerzorg en de evolutie ervan en dit in het belang van de leerling. In overleg met de leerling/ouders wordt nagegaan op welke manier de leerling de lessen kan volgen en welke aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn.
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn.

Taal: De onderwijstaal van het SCB is het Nederlands. Ouders moedigen hun minderjarig kind aan om Nederlands te leren en te gebruiken. Meerderjarige leerlingen nemen de nodige initiatieven om Nederlands te leren en te gebruiken.

20.6 Zelfstudie:

De leerlingen volgen de eventuele instructies in verband met zelfstudie buiten de lessen nauwgezet op. Deze instructies worden via de agenda aan de leerling en eventueel ouders gecommuniceerd. Ouders moedigen hun minderjarig kind aan tot zelfstudie rekening houdend met deze instructies. (Het Decreet DKO, art. 58, 4°)

20.7 Leefregels: 

Ouders stimuleren hun minderjarig kind om de leefregels en richtlijnen van het SCB na te leven.

20.8 Leerloopbaanbegeleiding

Het SCB geeft gericht advies over de onderwijsloopbaan die het beste aansluit bij de leervraag en competenties van de leerling.