Artistiek Pedagogisch Project
 

Dit Artistiek Pedagogisch Project is een beginselverklaring die opsomt wat deze school wenst te realiseren via traditie, actualisering en creativiteit.?Deze doelstellingen hebben betrekking op:?het kunstonderwijs, de artistieke opvoeding en de creatieve mens in de samenleving.

1/ Het Stedelijk Conservatorium Brugge (SCB) profileert zich als een DKO-instelling die, vanuit een professionele gedrevenheid, artistiek onderwijs wil verschaffen voor de domeinen Muziek, Woord en Dans. 

2/ Gesteund op technische vaardigheden en kennis wil het SCB leerling-vriendelijk onderwijs verschaffen en jongeren opvoeden tot enthousiaste, kunstminnende cultuurmensen; liefst ook tot artistieke persoonlijkheden die zich in een toekomstgerichte maatschappij als creatief individu kunnen en durven ontplooien. Ook volwassenen dienen evenwaardig en passend te worden begeleid in hun streven naar artistieke verrijking via levenslang leren. Het bewust “beleven” van kunst, individueel én collectief, is zowel bij jongeren als bij volwassenen vitaal bij de kunstzinnige vorming. De empathische leerkracht speelt in dit proces een cruciale rol. Hij/zij gaat niet alleen creatief om met didactische werkvormen, maar heeft ook een taak als opvoeder. Middels een adequate communicatie rekent hij op de medewerking van ouders en cursisten. 

3/ De opleiding aan het SCB wordt gegeven met respect voor historische verworvenheden. Aanvullend worden oog, oor en psyche geconfronteerd met actuele kunst. Interpretatie, gestoeld op inzicht, stijlkennis en persoonlijkheid, sluit het experiment niet uit. Steunend op deze pijlers is het de bedoeling dat het artistiek potentieel zich ten volle kan ontwikkelen via verdieping en verbreding. 

4/ Het is noodzakelijk dat “onze” instelling zich integreert in het algemeen maatschappelijk beeld, en meer bepaald ook deelneemt aan het sociaal-culturele leven van de Brugse regio. Dit bevordert tevens onze eigen uitstraling. Daarom dient de schoolcultuur uitgedragen te worden door alle personeelsleden, leerlingen en ouders. Daarnaast is communicatie met andere scholen (ook buiten het DKO), inzonderheid de samenwerking met de Academie voor Schone Kunsten DKO te Brugge, een verruimende factor. 

5/ Het is wenselijk dat alle geledingen van het SCB alert en gevoelig blijven voor externe signalen. Het is nuttig om feedback te analyseren. Dit kan zeker helpen om zinvoller, doeltreffender en creatiever kunstonderwijs te verstrekken, waarbij “de leerling als mens” centraal staat. “Artistiek” geluk kan “menselijk” geluk bevruchten. 

6/ De cursist dient dus op alle vlakken zo goed mogelijk begeleid en ondersteund te worden. Dit kan enkel gerealiseerd worden door een in alle opzichten respectvol en loyaal team, waarbij alle medewerkers zich volledig inzetten om dit Artistiek Pedagogisch Project te doen slagen. Daarbij is een realistisch en dynamisch schoolwerkplan een adequaat instrument. Het is de verzameling van alle elementen noodzakelijk voor de goede werking van de school. 

7/ Voorgaande punten dienen te worden gerealiseerd binnen het door de overheid gestelde kader. Dit betekent niet dat het SCB beperkt moet worden in zijn streven naar eigenheid, ontplooiing en dynamiek. Inspraak en participatie, via geijkte maar flexibele structuren, zijn daarbij de conditio sine qua non, om in ieders belang, positief te blijven evolueren.